Werkgroepen

Er zijn vier werkgroepen binnen de ASD. Ieder met een eigen aandachtsgebied. De werkgroepen bereiden adviezen voor die besproken worden binnen de voltallige ASD. 

Onze werkgroepen werken uiteraard ook samen, want er is veel overlap tussen de verschillende aandachtsgebieden. 

De vier werkgroepen zijn:  

WMO

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) regelt hulp en ondersteuning voor burgers, zodat zij zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen wonen en deel kunnen blijven nemen aan de maatschappij. Het gaat daarbij om de beleidsnota’s en uitvoeringsregels. De werkgroep WMO adviseert het college van B&W gevraagd en ongevraagd over op te stellen beleid en over de uitvoering van de Wmo.

De volgende onderdelen vallen onder de Wmo:

 • Algemene voorzieningen: Dit zijn voorzieningen die binnen de gehele gemeente beschikbaar worden gesteld voor mensen die dat nodig hebben.
 • Maatwerkvoorziening: Dit zijn voorzieningen en hulpvormen die op de leefsituatie en gezondheid van de persoon zijn afgestemd.
 • Vervoersvoorzieningen: Deze worden verstrekt zodat iedereen zich kan blijven verplaatsen en blijven deelnemen aan de samenleving.

JOG

JOG staat voor Jongeren, Onderwijs en (Gezondheids-)zorg. 

Jeugdzorg is de verzamelnaam voor jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering.
De werkgroep JOG adviseert het college van B&W gevraagd en ongevraagd over onder meer:

 • Preventie
 • Onderwijs en voorschoolse educatie
 • Jeugdwelzijn
 • Jeugdhulp aan huis
 • Jeugd-GGZ
 • Verblijf in een jeugdinstelling
 • Pleegzorg
 • Gezinshuis
 • Gesloten jeugdhulp bij ernstige problemen
 • Ondertoezichtstelling en voogdij en Reclassering

Participatie

Het uitgangspunt van de Participatiewet is dat iedereen naar vermogen deelneemt (participeert) aan de samenleving en zoveel mogelijk in het eigen onderhoud voorziet.

Het voornaamste doel van de Participatiewet is om zoveel mogelijk mensen met arbeidsvermogen naar werk toe te leiden of te ondersteunen bij het werk. Hierbij gaat de voorkeur uit naar betaald werk, maar als dit niet mogelijk is, kan het ook gaan om vrijwilligerswerk.

Het tweede doel van de Participatiewet is zorgen dat iedereen een inkomen heeft, ook mensen die niet in staat zijn in het eigen levensonderhoud te voorzien. De Participatiewet geeft een (aanvulling op het) inkomen tot het toepasselijke "sociaal minimum". Er bestaat alleen recht op een bijstandsuitkering (sociale bijstand) voor zover er geen andere, voorliggende, wettelijke regeling is. De bijstand is het laatste vangnet.

De gemeente heeft de uitvoering van de Participatiewet ondergebracht bij Avres, de organisatie die inwoners van Gorinchem, Molenlanden en Vijfheerenlanden helpt bij werk en geldzaken, en bedrijven bij sociaal ondernemen. Daarmee is de cliëntenraad Avres als adviesorgaan aan zet, uiteraard wel met de restrictie dat zaken die het gemeentelijke beleidsveld raken vallen onder de Adviesraad Sociaal Domein, zoals het actieplan armoede en schulden. De Adviesraad Sociaal Domein wordt door Avres op de hoogte gehouden voor wat betreft besluiten die daarover worden genomen. 

De werkgroep adviseert het college van B&W gevraagd en ongevraagd over al het beleid en de uitvoering ervan dat invloed heeft op het behalen van de doelen van de participatiewet.

Sociaal Maatschappelijke Agenda (SMA)

Met de invoering van de Participatiewet, de Wet maatschappelijke ondersteuning, de Jeugdwet en de Wet inburgering is het sociaal domein een groot en belangrijk domein binnen het takenpakket van gemeenten. Naast de onderdelen Wmo, Jeugdzorg en Participatie is de Sociaal Maatschappelijke Agenda van belang. Deze agenda gaat over en is van belang voor iedereen die woont, werkt, leert, leeft en recreëert in de gemeente Vijfheerenlanden, van jong tot oud. Er zijn vele onderwerpen die hier onder vallen. Te denken valt daarbij aan: 
Gezondheid, Mobiliteit, Sociale veiligheid, Eenzaamheid (in relatie tot vrijwilligerswerk), Wonen en woonvisie (basis is huisvestingsverordening), Begeleid wonen, Vrijwilligerswerk Regionalisering, Wijk en dorpen, Verkeer,  Preventie, Hitteplan, Omgevingswet en Duurzaamheid. 

De werkgroep SMA buigt zich over de Sociaal maatschappelijke agenda.

De werkgroep adviseert het college van B&W gevraagd en ongevraagd over beleid en uitvoering van bovengenoemde onderwerpen.