profile-image
Rob Oosterman
Voorzitter

Ik woon in het nieuwe dorp aan de Lek, Hoef en Haag. Tijdens mijn werkzame leven heb ik onder andere de laatste vijftien jaar gewerkt bij het Ministerie van sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het motto ‘gezond, eerlijk en veilig werk en bestaanszekerheid voor iedereen’, draag ik hoog in het vaandel. Ik heb het privilege om voorzitter te mogen zijn van deze Adviesraad bestaande uit een professionele club vrijwilligers, die staat voor een inclusieve samenleving, weet waar zij het over heeft en die gewaardeerd wordt om haar adviezen en zienswijzen.

profile-image
Berry Verwijmeren
Secretaris

Ik woon in Leerdam en heb mijn hele leven in het onderwijs gewerkt als leraar en bestuurder. Ik ben secretaris van de Adviesraad. Daarnaast doe ik diverse vormen van vrijwilligerswerk. Mijn belangstelling gaat specifiek uit naar de zorg. Ik maak me daarbij vooral ongerust over de houdbaarheid van de zorg. Dat is de belangrijkste reden geweest me aan te melden voor de Adviesraad Sociaal Domein van onze gemeente. De Adviesraad stelt zich tot doel om met haar adviezen een bijdrage te leveren aan het bevorderen van zelfredzaamheid, eigen kracht en de participatie van de inwoners. Daar wil ik graag een bijdrage aan leveren

profile-image
Tonnie Jansen
Penningmeester

Ik woon in Vianen en ben werkzaam geweest bij de Coöperatieve Rabobank in heel Vijfheerenlanden, o.a. in Vianen, Meerkerk en Leerdam. Ik ben mij na mijn pensioen gaan verdiepen in vrijwilligerswerk. Ik ben lid geworden van de adviescommissie Cliëntenraad Vianen en de Adviescommissie Wonen. Ik heb ik mij gespecialiseerd in schuldhulpverlening en armoedebeleid. Na de herindeling ben ik lid geworden van de Adviesraad Sociaal Domein Vijfheerenlanden. Graag wil ik mijn ervaring en maatschappelijke betrokkenheid inzetten voor onze bewoners en de signalen ophalen uit mijn omgeving om als lid van de adviesraad het beleid van de gemeente te toetsen en eventueel bij te sturen, zodat iedereen in onze gemeente mee kan doen en zich gehoord voelt.

profile-image
Jan van Beusekom
Algemeen lid

Ik ben geboren en getogen in Leerdam. Mijn familie is voor een flink deel verbonden geweest met de glasfabriek. Zelf ben ik in 1975 in Schoonrewoerd als onderwijzer begonnen. Na daar 28 jaar gewerkt te hebben ben ik overgestapt naar het Voortgezet onderwijs in Utrecht en heb daar tot mijn pensioen in 2015 als geschiedenisleraar gewerkt. Naast mijn werkzame leven in het onderwijs ben ik ook 13 jaar actief geweest als raadslid in de gemeente Leerdam en later Vijfheerenlanden. Ik heb daar een aantal dingen geleerd: “zeg wat je doet en doe wat je zegt”, “mensen gaan boven stenen” en “houd het simpel”! Integriteit, goede communicatie en “meedenken” van en met bewoners vind ik belangrijk. In de ASD wil ik graag mijn steentje bijdragen.  De bijbel is mijn inspiratiebron om het goede te zoeken voor de mensen en de stad (gemeente) waar we in wonen. Ik ben trots op mijn stad vandaar dat ik ook vrijwilligerswerk doe bij het VVV en als stadsgids graag mensen rond leid.

profile-image
Lies Dolman
Algemeen lid

Sinds september 2019 woon ik in Hoef en Haag.
Vanaf 1973 ben ik werkzaam geweest als verpleegkundige en maatschappelijk werker in de thuiszorg, psychiatrie, het UMC Utrecht en een organisatie die intra-en extramuraal zorg bied aan ouderen.
Bij verschillende organisaties was ik lid van de ondernemingsraad. Als mantelzorgen heb ik inmiddels ruime ervaring opgedaan.
Sinds 2016 ben ik als vrijwilliger actief bij een vakbond waarbij ik een spreekuur werk en inkomen doe en leden begeleid die vragen hebben over re-integreren. Zorg bieden en opkomen voor anderen zit in mijn DNA.
Ik hecht aan respect voor elkaar, solidariteit en rechtvaardigheid. Diversiteit in de samenleving maakt het leven m.i. een stuk interessanter.
Nu ik gestopt ben met mijn betaalde baan wil ik de kennis en ervaring die ik tot nu toe opdeed graag inzetten voor de inwoners van Vijfheerenlanden. 

profile-image
Nell Franso-de Poorte
Algemeen lid

Ik woon in Vianen. Mijn hele arbeidzame leven heb ik in de zorg en het onderwijs gewerkt. Eerst als verpleegkundige en later in het verpleegkundig beroepsonderwijs in diverse vakken les gegeven. In Vianen was ik betrokken bij de WMO raad. Deze WMO raad is opgegaan in de ASD raad. Ook hier probeer ik met mijn collega's de gemeente te voorzien van adviezen, gevraagd en ongevraagd. Ik ben trekker van de werkgroep WMO. Na mijn pensionering ben ik diverse vormen van vrijwilligers werk gaan doen om zo mijn steentje bij te dragen aan de maatschappij. Inmiddels ben ik dankzij de coronapandemie ook weer aan het werk bij de GGD als vaccineerder. Op deze manier blijf ik betrokken en op de hoogte van hetgeen speelt in de zorg en kan ik deze informatie goed gebruiken in mijn werk voor de ASD.

profile-image
Andrie de Graaff-Voorendt
Algemeen lid

De reden dat ik mij heb verbonden aan de Adviesraad Sociaal Domein is dat ik, vanuit de beleving van een bewoner van Vianen, door deelname een bijdrage hoop te leveren aan de sociale en maatschappelijke inrichting van de gemeente Vijfheerenlanden. Ik vind het belangrijk dat er gewerkt wordt aan goede communicatie en duidelijk taalgebruik vanuit de overheden en dus ook vanuit de lokale overheid. Als mensen niet snappen wat er van hen gevraagd wordt zijn ‘ zelfredzaamheid’ en ‘participatie in de samenleving’ kreten zonder inhoud. Taal kan hier een belangrijke rol spelen. Vanuit die invalshoek wil ik meedenken over adviezen aan het college.

profile-image
Els Groeneweg
Algemeen lid

Sinds 2019 woon ik in Leerdam. Als bedrijfseconoom/organisatiekundige heb ik vooral gewerkt als adviseur en interim-manager in de gezondheidszorg. Van 2012 tot 2018 maakte ik deel uit van de gemeenteraad in Breda, waar ik nauw betrokken was bij de veranderingen in de Participatiewet, WMO en de Jeugdzorg en daarnaast het armoedebeleid. Wat ik heel belangrijk vind is, dat we elkaar - als inwoners van Vijfheerenlanden - ondersteunen om mee te doen in de samenleving. Wie ondersteuning nodig heeft op een bepaald gebied, kan wellicht hulp bieden aan een medemens op een ander gebied. Ook verenigingen en clubs kunnen daaraan bijdragen. De samenredzaamheid is niet alleen noodzakelijk vanwege de personeelstekorten die er onherroepelijk aankomen in de zorg, maar vooral om met elkaar een fijne leefgemeenschap voor iedereen te creëren.

profile-image
Harrie Heeres
Algemeen lid

Ik ben sinds 20 jaar woonachtig in Leerdam en jarenlang werkzaam geweest in de automotive-sector, eerst als werknemer en daarna als zelfstandig ondernemer. Mijn maatschappelijke kern-drijfveer is integriteit en rechtvaardigheid en waar het mogelijk is strijd ik voor bestaanszekerheid ( artikel 20 Grondwet ) en kansengelijkheid binnen de maatschappij. Spreiding van inkomen, kennis en macht, waar mogelijk. In die hoedanigheid ben ik ook jarenlang actief geweest binnen de cliëntenraad van Avres. Sinds 2021 ben ik trekker van de werkgroep “ Participatie “ binnen de ASD Vijfheerenlanden, waar ik, vanuit deze kernwaarden, invulling aan het sociaal domein wil geven in de gemeente Vijfheerenlanden.

profile-image
Ronny Muller
Algemeen lid

Ik woon in Leerbroek en ben 35 jaar huisarts in Leerdam geweest, waarmee ik in 2014 ben gestopt. Ik ben nu als vrijwilliger lid/trekker van de Adviesraad Sociaal Domein in Vijfheerenlanden, met aandachtsveld Jeugd, Onderwijs en Gezondheidszorg, afgekort JOG. Wij adviseren gevraagd en ongevraagd het College B&W Vijfheerenlanden op bovengenoemde gemeentelijke taken. Belangrijk is dat wij adviseren vanuit het inwonersperspectief! Inwoners of groepen inwoners kunnen bij ons terecht met hun vragen, problemen, zeker in relatie met de Gemeente. De ASD is er niet voor het oplossen van individuele casuïstiek, wel luisteren wij en eventueel verwijzen we mensen door naar de instantie bij wie men moet zijn. Maar, als een bepaald patroon zich presenteert, dan kan de ASD dieper in de casus duiken en eventueel na eigen onderzoek een advies formuleren voor het College van B&W.

profile-image
Marius Oosterom
Algemeen lid

Ik ben geboren en getogen in Meerkerk en heb me mijn hele werkzame leven als beleidsmedewerker bij landelijk werkende organisaties beziggehouden met onderwerpen die vallen onder het sociaal domein. Nu mijn pensionering nadert vind ik het interessant, leuk en nuttig om de kennis en ervaring die ik in de loop der jaren heb opgedaan in te zetten ten behoeve van de Adviesraad Sociaal Domein Vijfheerenlanden. Ik hoop er met name aan te kunnen bijdragen dat het beleid en de uitvoering van de gemeente Vijfheerenlanden de menselijke maat en het vertrouwen in de inwoners centraal stelt.

profile-image
Juan Sahertian
Algemeen lid

Ik ben afkomstig uit de Ambonese gemeenschap en lid van de Adviesraad Sociaal Domein. Ik werd in het verleden gevraagd om meer kleur en een betere afspiegeling van de bevolking te krijgen in de adviesraad. Tot vandaag ben ik de enige die ‘kleur’ brengt in de raad. Misschien komt er in de toekomst meer kleur en diversiteit. Ik zal dat zeker aanmoedigen. Ik ben zeer geïnteresseerd in de wijze waarop burgers worden geïnformeerd en hoe de gemeente communiceert met haar bewoners. Ik heb een brede belangstelling voor het sociaal domein en vanzelfsprekend met speciale aandacht voor minderheidsgroepen.

profile-image
Pauline Schrijver
Algemeen lid

Ik ben geboren in de Achterhoek, heb gestudeerd/gewoond in Den Haag/Leiden en woon nu al ruim twintig jaar in Meerkerk. Ik ben werkzaam op de afdeling bezwaar en beroep van het uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen en lid van de medezeggenschapsraad. Ik hou mij dagelijks bezig met geschillen rondom de sociale werknemersverzekeringen. Hierdoor heb ik een raakvlak met het sociaal domein. Mijn omgeving kent mij als een mensenmens en ik werk graag in een team. Ik oefen graag invloed uit, heb behoefte aan contact met anderen, ben gedreven, houd van ordelijk en gestructureerd werken. Tevens ben ik bestuurslid van de plaatselijke gymvereniging en de buurtvereniging. Ik vind het een interessante uitdaging om de kennis en ervaring die ik in de loop der jaren heb opgedaan in te zetten ten behoeve van de Adviesraad Sociaal Domein Vijfheerenlanden. Mijn doel is een bijdrage te leveren aan de juiste uitvoering van het beleid in de gemeente Vijfheerenlanden, waarin de inwoners centraal staan.

profile-image
Margot Temme
Algemeen lid

Ik heb tijdens mijn werk in de kerk nogal wat mensen meegemaakt die moeite hebben om zich staande te houden in het dagelijks leven. Via de caritas instelling van de kerk zit ik nu in de adviesraad van de gemeente Vijfheerenlanden. Ik zie vaak dat mensen die het nodig hebben geen gebruik maken van de voorzieningen die er voor hen bestaan vanwege schaamte of de angst dat later blijkt dat ze er geen recht op hebben.

profile-image
Ron Knipscheer
Ambtelijk secretaris