Adviesraad Sociaal Domein wil bekender worden: ‘Deze zaken gaan onze inwoners aan’

Uit een onlangs gehouden enquête blijkt dat weinig inwoners van Vijfheerenlanden weten dat de gemeente in 2021 een onafhankelijke Adviesraad Sociaal Domein (ASD) heeft aangesteld. Toch heeft dit adviesorgaan een belangrijke rol bij besluitnemingen die de gemeente in het kader van het sociale domein neemt en die veel burgers aangaan.

De Adviesraad heeft vier werkgroepen, ieder met een eigen aandachtsgebied, en geeft onafhankelijk advies aan het college van burgemeester en wethouders en indirect aan de gemeenteraad. De Adviesraad houdt nauwlettend de ontwikkelingen op het gebied van het lokale sociale domein in de gaten en stelt als het nodig is vragen hierover of geeft adviezen aan de gemeente of andere instanties. De komende tijd stelt de gemeente nieuwe beleidsstukken op waarbij de Adviesraad tijdig om advies wordt gevraagd. 

“We moeten aan de voorkant aanwezig zijn en niet pas reageren als het beleidsplan klaar is”, vindt de Adviesraad. De Adviesraadleden hebben goede kennis van zaken en hebben korte lijntjes richting de lokale zorgaanbieders, cliëntenorganisaties, vrijwilligersorganisaties en de informele zorg en beleidsadviseurs van de gemeente.

Bekendheid
Voorzitter Rob Oosterman is zich er met zijn mede adviesraadsleden van bewust dat de Adviesraad niet erg bekend is bij de inwoners. “En dat is jammer”, zegt hij. “Want wij zetten ons in voor zo veel belangrijke zaken die de burgers aangaan. Het Sociaal Domein is een breed begrip. Denk hierbij maar aan jeugdhulp, zorg voor ouderen, zorg voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, aanpak eenzaamheid, armoede en schuldhulp.”

Medebestuurder Els Groenweg benadrukt: “Iedere gemeente is verplicht een Adviesraad Sociaal Domein te hebben. Wij zijn er voor alle bewoners, maar niet voor individuele zaken. Als je vanuit de gemeenschap signalen krijgt over bijvoorbeeld de hoge kosten van de gehandicaptenparkeerkaart dan gaan wij aan de slag voor iedereen die zo’n kaart heeft. Onze bemoeienissen hebben er toe geleid dat de kosten voor deze kaart omlaag gaan en dat de toekomstige aanvrager sneller een medische keuring krijgt.”

“Een ander voorbeeld is dat wij veel klachten hoorden over de Regio Taxi die de gehandicapten- en ouderenvervoer verzorgt. De mensen moeten soms onredelijk lang wachten op een taxi en ook de communicatie tussen het taxibedrijf en de gebruikers kan beter. Dit hebben wij aangekaart en de gemeente gaat dit nu verbeteren.”

Vooraf signaleren 
Berry Verwijmeren vult aan: “Je moet vooraf signaleren. Als wij signaleren dat er jeugdproblemen zijn dan overleggen wij hierover met het buurtwerk, de scholen en jeugdteams. Je moet als jeugdteam niet op een afstand zitten, maar duidelijk aanwezig zijn waar de jeugd is, zoals op de scholen, waar iedereen, zijn vraag of probleem kan bespreken.” Ook vindt de Adviesraad dat de gemeente en instellingen moeten communiceren in duidelijke taal, zodat het voor iedereen begrijpelijk is.

Verder maakt de Adviesraad zich grote zorgen om de houdbaarheid van de zorg. Door bevolkingsgroei en toenemende vergrijzing stijgt de vraag naar zorg terwijl het aanbod ervan afneemt. 

Groeneweg: “Soms krijgen mensen lang niet meer de zorg die zij nodig hebben. De wachtlijsten zijn onnodig lang, er is een tekort aan zorgprofessionals en huisartsen krijgen meer taken naar zich toegeschoven dan zij aankunnen. Er zullen in de toekomst ingrijpende keuzes worden gemaakt om zorg te kunnen blijven bieden en betaalbaar te houden.” De Adviesraad organiseert op 11 september een avond waarbij grote zorgorganisaties en vertegenwoordigers van de gemeente aanwezig zijn en waar uitvoerig wordt ingegaan op dit thema.

Tot slot merkt Verwijmeren nog op: “Als u inwoner bent van Vijfheerenlanden en een probleem signaleert over welzijn, zorg, participatie en jeugdhulp dan horen wij dat graag. Ook goede ideeën die kunnen bijdragen tot een oplossing van een probleem zijn welkom. Mailen kan naar: ASD.Vijfheerenlanden@gmail.com.”

Alle nieuwsberichten