Adviesraad Sociaal Domein

Het sociaal domein gaat over specifieke taken van de lokale overheid. Het betreft ondersteuning rond werk, participatie, zelfredzaamheid, zorg en jeugd. De Wmo, de Participatiewet en de Wet schuldhulpverlening vallen ook binnen het sociaal domein.

De gemeente Vijfheerenlanden heeft deze taken hoog op de sociaal maatschappelijke agenda staan. Het  doel is om de eigen kracht van de burgers te vergroten waardoor participeren in de maatschappij voor zoveel mogelijk inwoners gewoon wordt.

Gemeenten vullen op hun eigen manier het lokale participatiebeleid in. Om inwoners van de gemeente VHL directer bij die invulling te betrekken is door het college een Adviesraad Sociaal Domein ingesteld. Een onafhankelijk adviesorgaan om het college te adviseren over raadsvoorstellen op het gebied van het sociaal domein vanuit het oogpunt van de inwoners.

Een aantal leden van de adviesraad focust zich onder andere op de uitvoering van de Participatiewet. Deze werkgroep heeft zich met een ongevraagd advies aan de gemeente sterk gemaakt om meer burgers met een laag inkomen toegang te laten krijgen tot bijzondere regelingen door de hiervoor geldende inkomensgrens te verhogen van 120 naar 130 % van het sociaal minimum inkomen. Dit is in goede samenwerking gerealiseerd in onze gemeente en dat is iets om trots op te zijn.

Om uitvoeringsplannen van de gemeente te kunnen wegen zijn wij afhankelijk van goede informatie. We streven naar een goed contact met de cliëntenraad van Avres
(uitvoeringsorganisatie Participatiewet en Werkvoorziening) en met de beleidsambtenaar van de gemeente voor het sociaal domein. Ook streven we naar contact met inwoners van Vijfheerenlanden. Mocht u vragen hebben over de inspanningen die de gemeente verricht op basis van de Participatiewet, de Wmo en de Jeugdwet, stuur dan een email naar ASD.Vijfheerenlanden@gmail.com

Alle nieuwsberichten